zpsmuz.pl

KSZTAŁCENIE SŁUCHU II stopień

REGIONALNY  KONKURS  KSZTAŁCENIA  SŁUCHU

dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

 

Informacja

 

Od roku 2001 – pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej oraz Dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza – corocznie odbywa się Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (w marcu) oraz od roku 2003 Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy dla uczniów szkół muzycznych II stopnia (w październiku).

Wymienione wyżej konkursy wraz z dwoma konkursami czytania nut głosem (regionalnym dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i ogólnopolskim dla uczniów szkół muzycznych II stopnia) stanowią całościowy program badania poziomu i jakości nauczania kształcenia słuchu (w tym czytania nut głosem) w szkołach muzycznych I oraz II stopnia. Dla każdego z tych konkursów została wymyślona oddzielna formuła, odpowiedni zestaw zadań bądź ćwiczeń do wykonania.

Konkursy kształcenia słuchu odbywają się w formie pisemnego   słuchowego testu sprawnościowego, trwającego około jednej godziny. Układ i dobór poszczególnych zadań testu, może posłużyć nauczycielom (szczególnie w przygotowaniach potencjalnych uczestników do udziału w  konkursach) jako wzór ćwiczeniowy na lekcjach kształcenia słuchu.

W konkursach tych mogą brać udział również uczniowie spoza Regionu Krakowskiego (kontakt – patrz zakładka: terminarz konkursów).

Pomysłodawczynią, autorką całościowego programu oraz oddzielnych testów konkursowych (dla uczniów: szkół muzycznych I stopnia i szkół muzycznych II stopnia), prowadzącą i oceniającą pisemne prace w obu konkursach jest dr Jadwiga Hodor. 

Wyniki ogłaszane są po ok. sześciu dniach. Dyplomy i nagrody wręczane są na uroczystej gali koncertowej, po której odbywa się konferencja metodyczna z udziałem zainteresowanych pedagogów. Na spotkaniu J. Hodor przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wszystkich przeprowadzonych konkursów w danym roku szkolnym oraz wnikliwą analizę osiągniętych wyników w każdej z badanych sprawności słuchowych.

Od roku szkolnego 2014/15 konkursem zajmuje się Marcin Pałka.

Konkurs odbywa się w ZPSMuz. im. M. Karłowicza (Sala Koncertowa) w Krakowie, os. Centrum E 2. 

 

 

 

 

LAUREACI
 
XIII  REGIONALNEGO

 

 

 

SŁUCHOWEGO TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO
 
dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

I MIEJSCE

 

 

Jakub GAWEŁEK

 

ZSM im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie

Nauczyciel: mgr Krzysztof Kania

 

 

 


II MIEJSCE

 

(ex aequo)

 

 

 

 Adam ZAJĄC

 

PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie

Nauczyciel: mgr Zofia Wolska-Laidler

 

 

 

Łukasz DRIAŃSKI

 

ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Nauczyciel: mgr Anna Maciejewska

 

 

 

 

 

I WYRÓŻNIENIE

 

 

Magdalena TUREK

 

PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie

Nauczyciele: mgr Magdalena Mądro, mgr Magdalena Silberring

 

 

 

 

II WYRÓŻNIENIE

 

 

Kinga NOWAK

 

PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie

nauczyciele: dr Agnieszka Draus, mgr Magdalena Silberring

 

 

 

 

III WYRÓŻNIENIE

 

 

Jagoda KUDLIŃSKA

 

POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie

Nauczyciel: mgr Jolanta Machała

  

 

 

 

 

 

Kraków, dn. 20. 03. 2016                                                                   Marcin Pałka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L A U R E A C I


X I I   R E G I O N A L N E G O


 S Ł U C H O W E G O   T E S T U   S P R A W N O Ś C I O W E G O

dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

 


I miejsce:

Konrad ZAPOTOCZNY

(POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie)

 

 

III miejsce ex aequo:

Ilhem BEN KHALFA

(ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie)

 

Judyta KLUZA

(POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie)

 

 

Wyróżnienie:

Jakub GAWEŁEK

(ZSM im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie)

 

 

Kraków, 30. 10. 2014                                                Marcin Pałka

 

 


XI REGIONALNY SŁUCHOWY TEST SPRAWNOŚCIOWY

dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

 

Wyniki

Laureaci

  

2013

 

 

 XI Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy 2013 -

 

 

Komentarz do XI Słuchowego Testu Sprawnościowego

dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

 

         Test konkursowy zawiera 10 różnych zadań, sprawdzających najważniejsze umiejętności słuchowe (w zakresach: melodyki, harmoniki, wyobraźni muzycznej, refleksu, pamięci i poczucia rytmu), jakie uczniowie szkół muzycznych II stopnia zdobywają na zajęciach kształcenia słuchu. Niektóre z tych ćwiczeń grane są tylko jeden raz (przy każdym zadaniu podana jest liczba wykonań).

         Cały test wykonywany jest na żywo; zadania nr: 1, 2, 3, 6, 7 i 9 - na fortepianie, zadania nr: 4, 5 i 8 na różnych instrumentach, zadanie nr 10 – na instrumentach perkusyjnych.

         W zadaniach nr: 4, 5, 7 i 8 podane są dźwięki wyjściowe (zaznaczone w ramkach).

         Przy każdym z poszczególnych zadań podana jest (w kółeczku) punktacja. Całościowa punktacja testu wynosi 215 punktów, co jest równoznaczne ocenie celującej, czyli 25. punktom w skali szkolnych ocen. Zatem, jeśli  całościową punktację konkretnego testu chcemy ocenić w skali 25-punktowej, wówczas należy liczbę otrzymanych punktów z testu podzielić przez 8,6 (215 : 25  =  8,6). Przykładowo: test z wynikiem 170. punktów (170 : 8,6  =  19,77) otrzymuje ocenę plus dobrą.

 

Przedstawienie problematyki testu:

 1. zapis interwałów (z przewagą złożonych) – granych jeden    raz melodycznie lub harmonicznie;
 2. zapis interwałów w atonalnej melodii 5-dźwiękowej (strzałki oznaczają kierunek interwału: w górę lub w dół) – granej dwa razy; zapis interwałów granych parami: najpierw harmonicznie -  jeden raz, potem symultanicznie (w górnym rejestrze melodycznie, w dolnym rejestrze harmonicznie) – dwa razy;
 3. ciąg trójdźwięków i dominant septymowych z uwzględnieniem postaci zasadniczej i przewrotów, zapisywany symbolami – grany (harmonicznie lub melodycznie w różnych rejestrach, z przetasowaniem składników) jeden raz;
 4. melodia atonalna grana na fagocie cztery razy, zapisywana na bieżąco;
 5. tonalna melodia pamięciowa, grana na fagocie, zapisywana (z pamięci) po czterokrotnym powtórzeniu;
 6. zapis funkcji harmonicznych, oznaczonych tu symbolicznie literą X (która domyślnie oznacza trójdźwięk durowy), z dokładnym podaniem składników akordu w sopranie i w basie, z uwzględnieniem opóźnień oraz trybu (w przypadku trójdźwięku molowego należy umieścić kółeczko w lewym górnym indeksie); każdy akord grany jest dwa razy;
 7.  przebieg harmoniczny wykraczający poza tonalność –grany dwa razy - zapisywany nazwami literowymi akordów z dokładnym podaniem składników akordu w skrajnych głosach i z uwzględnieniem występujących opóźnień;
 8. zapis 4-taktowego, dwugłosowego, metatonalnego fragmentu Preludium na dwa klarnety Barbary Buczek, granego cztery razy;
 9. ciąg czterodźwięków septymowych, we wszystkich postaciach (granych – jeden raz -  harmonicznie lub melodycznie z przetasowaniem składników, w skrajnych rejestrach), zapisywanych symbolami;
 10. zapis dwugłosu rytmicznego, wykonywanego na tempelblocku i bongosie: każdy dwutakt cztery razy i jeden raz całość.

 

      Kraków, 24.10.2013                                                                                       dr Jadwiga Hodor

 

 

2012

 

X Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy 2012 - STRONA 1 STRONA 2 

 

 

Komentarz do X Słuchowego Testu Sprawnościowego

dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

 

Test konkursowy zawiera 10 różnych zadań, sprawdzających najważniejsze umiejętności słuchowe (w zakresach: melodyki, harmoniki, wyobraźni muzycznej, refleksu, pamięci i poczucia rytmu), jakie uczniowie szkół muzycznych II stopnia zdobywają na zajęciach kształcenia słuchu. Niektóre z tych ćwiczeń grane są tylko jeden raz (przy każdym zadaniu podana jest liczba wykonań).

Cały test wykonywany jest na żywo; zadania nr: 1, 2, 3, 6, 7 i 9 - na fortepianie, zadania nr: 4, 5 i 8 na różnych instrumentach, zadanie nr 10 – na instrumentach perkusyjnych.

W zadaniach nr: 4, 5, 7 i 8 podane są dźwięki wyjściowe (zaznaczone w ramkach).

Przy każdym z poszczególnych zadań podana jest (w kółeczku) punktacja. Całościowa punktacja testu wynosi 192 punkty, co jest równoznaczne ocenie celującej, czyli 25. punktom w skali szkolnych ocen. Zatem, jeśli całościową punktację konkretnego testu chcemy ocenić w skali 25-punktowej, wówczas należy liczbę otrzymanych punktów z testu podzielić przez 7,68 (192 : 25 = 7,68). Przykładowo: test z wynikiem 145 punktów (145 : 7,68 = 18,88) otrzymuje ocenę plus dobrą.

 

Przedstawienie problematyki testu (w kolejności poszczególnych punktów):

 

 1. zapis interwałów (z przewagą złożonych) – granych jeden raz melodycznie lub harmonicznie;

 2. zapis interwałów w atonalnej melodii 5-dźwiękowej (strzałki oznaczają kierunek interwału: w górę lub w dół) – granej dwa razy; zapis interwałów granych parami: najpierw harmonicznie - jeden raz, potem symultanicznie (w górnym rejestrze harmonicznie, w dolnym rejestrze melodycznie) – dwa razy;

 3. ciąg trójdźwięków i dominant septymowych z uwzględnieniem postaci zasadniczej i przewrotów, zapisywany symbolami – grany (melodycznie lub harmonicznie w różnych rejestrach, z przetasowaniem składników) jeden raz;

 4. melodia atonalna grana na wiolonczeli cztery razy, zapisywana na bieżąco;

 5. tonalna melodia pamięciowa, grana na wiolonczeli, zapisywana (z pamięci) po czterokrotnym powtórzeniu;

 6. zapis funkcji harmonicznych, oznaczonych tu symbolicznie literą X (która domyślnie oznacza trójdźwięk durowy), z dokładnym podaniem składników akordu w sopranie i w basie, z uwzględnieniem opóźnień oraz trybu (w przypadku trójdźwięku molowego należy umieścić kółeczko w lewym górnym indeksie); każdy akord grany jest dwa razy;

 7. przebieg harmoniczny wykraczający poza tonalność– grany dwa razy- zapisywany nazwami literowymi akordów z dokładnym podaniem składników akordu w skrajnych głosach, z uwzględnieniem zmiany pozycji akordu i występujących opóźnień;

 8. 4-taktowy, wielogłosowy, metatonalny epizod muzyczny, grany na organach cztery razy, z zapisem skrajnych głosów;

 9. ciąg czterodźwięków septymowych, we wszystkich postaciach (granych – jeden raz - harmonicznie lub melodycznie z przetasowaniem składników, w skrajnych rejestrach), zapisywanych symbolami;

 10. zapis dwugłosu rytmicznego, wykonywanego na tempelblocku i bongosie: każdy dwutakt cztery razy i jeden raz całość.

 

 

          Kraków, 1.09.2013                                                                                     dr Jadwiga Hodor

 

 


 

 

 

LAUREACI

X  REGIONALNEGO

SŁUCHOWEGO  TESTU

SPRAWNOŚCIOWEGO

dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

 

 

 

I MIEJSCE:

Jakub  KUSZLIK

 

II MIEJSCE:

Zoriana MYCHAJLENKO

 

 

III MIEJSCE:

Aleksandra STECZKOWSKA

 

WYRÓŻNIENIA:

Piotr SENKOWSKI

Konrad ZAPOTOCZNY

Paweł SOPEL

Dominika GRZYBACZ

 

 


 


WYNIKI X REGIONALNEGO SŁUCHOWEGO TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO

dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

 

WYNIKI_X_RSTS-U_2012.pdf